GeorgiaGeorgia Kyudo Renmei

Cynthia Cato-Shannon, President
Georgia Kyudo Renmei
P.O. Box 824
Decatur, GA 30031-0824

Individual Kyudojo:

Bi Toku Kyudo Kai, Inc.
Edwin Symmes, Renshi Godan
Chief Instructor
3977 Briarcliff Road
Atlanta, Georgia 30345
ecsymmes@aol.com
www.BiTokuKyudo.org

Shingetsu Kyudo Kai
Cynthia Cato-Shannon, Instructor
121 Kirk Crossing
Deca
tur, GA 30030

cyncato@googlemail.com
http://www.shingetsu-kyudo.com

Fuji Kyudojo
Tomio Kato, Instructor
1850 Cotillion Drive #3411
Atlanta, GA 30338

katotomio@aol.com